Nieuwe richtlijn uveïtis

Wat is een richtlijn? 

Een richtlijn is een document met aanbevelingen, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de zorg, berustend op systematische samenvattingen van wetenschappelijk onderzoek en afwegingen van de voor- en de nadelen van de verschillende zorgopties, aangevuld met expertise en ervaringen van zorgprofessionals en zorggebruikers.

Een richtlijn is geen doel maar een middel om de kwaliteit van de zorg te verbeteren door nieuwe, waardevolle inzichten en werkwijzen aan te reiken en in te bouwen in het handelen van zorgverleners.

Het is een kwaliteitsinstrument mede voor onderwijs, opleiding, nascholing, intercollegiale toetsing, accreditatie en visitatie.

Elke praktijk wordt een keer per 5 jaar gevisiteerd. Er komt dan een commissie langs die bekijkt of de protocollen en de hygiëne in orde zijn, of de apparatuur regelmatig wordt gecontroleerd, of voldaan wordt aan de richtlijn. Hierop kan een praktijk afgerekend worden. Dit is een juridisch aspect van de richtlijn.

Een richtlijn wordt geschreven om ervoor te zorgen dat elke patiënt in Nederland dezelfde behandeling kan krijgen.

Ieder patiënt is anders. Als een oogarts er voor kiest om af te wijken van de richtlijn, moet duidelijk vermeld worden in het dossier waarom afgeweken wordt van de richtlijn. Er blijft dus enige speelruimte.

Waarom is er een nieuwe richtlijn gekomen voor oogartsen en patiënten?

Door het samengaan van beroepsverenigingen en landelijke federaties van medisch specialisten worden door de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) alle richtlijnen die er zijn opnieuw tegen het licht gehouden. De richtlijnen worden herzien of opnieuw geschreven en op een eenduidige manier op papier gezet. Ze moeten regelmatig geüpdatet worden en de meest recente literatuur moet erin worden opgenomen. Daarbij zijn ook juridische aspecten van belang.

De oude richtlijn (2007) is geschreven op initiatief van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, het NOG.

Voor het tot stand komen van de nieuwe richtlijn is een werkgroep gevormd bestaande uit vertegenwoordigers van het NOG, de Nederlandse Internistenvereniging, de Nederlandse Vereniging van Kinderartsen, een reumatoloog, een internist-infectioloog en een viroloog. Ook de patiëntenvereniging is even betrokken geweest in deze fase. Het Kennisinstituut van Medisch Specialisten ondersteunt de richtlijnontwikkeling methodologisch en procesmatig.

De oude richtlijn uveïtis is grondig onder handen genomen. De werkgroep heeft besproken wat erin moet komen, hoe het er uit moet zien, welke hoofdstukken opgenomen moeten worden.

De patiëntenvereniging heeft op het concept van de richtlijn commentaar gegeven op een aantal punten. In de nieuwe richtlijn is een deel van de aanbevelingen meegenomen.

De richtlijn is nationaal. Het zorgstelsel in Nederland kun je niet vertalen naar andere landen. Ook de beschikbaarheid van medicatie is ook verschillend van land tot land.

Bovendien zijn er in andere landen soms andere oorzaken van uveïtis: Bechterew komt in de noordelijke landen meer voor, in de zuidelijke landen Behçet, in Japan het VKH – Vogt-Koyanagi-Harada – Syndroom.

Waarom een (evidence-based) richtlijn?

– Het is een kwaliteitsinstrument. De literatuur die gebruikt is, is opgezocht door het Kenniscentrum. Publicaties die gebruikt zijn moeten gelden voor een grote groep mensen.

– Eenduidigheid: de hele beroepsgroep moet het dragen

– Het is een uitgangspunt voor vergoedingen. De biologicals worden opgenomen als behandeling, opdat het straks ook nog vergoed wordt en patiënten de behandeling niet wordt ontzegd.

– De tekst moet transparant en publiekelijk toegankelijk zijn, zodat iedereen kan kijken of de behandeling hier aan voldoet.

De nieuwe richtlijn bevat de volgende hoofdstukken:

 H1      Algemene inleiding

H2      Methodiek richtlijnontwikkeling

H3      Diagnostiek

H4      Topicale behandeling

H5      Systemische behandeling

Infectieus:

ARN (acute retina necrose)

Toxoplasmose

Lues en TBC

Niet infectieus:

Algemene steroïden

Steroïd sparende behandeling

Scleritis

Implantaten

Biologicals (addendum)

H6      Chirurgische behandeling

H7      Uveïtis bij kinderen

Wat zijn verschillen met de oude richtlijn?

Hoofdstuk 3  is een nieuw hoofdstuk. Hierin wordt beschreven: wat uveïtis is, wat het inhoudt, wat de klachten zijn, wanneer de huisarts of oogarts kan vermoeden dat het uveïtis zou kunnen zijn, welke vervolgstappen en onderzoeken plaats moeten vinden, wanneer verwezen moet worden naar een academisch centrum.

De patiëntenvoorlichting is opgenomen. De begeleiding van de uveïtispatiënt stond nog niet in de conceptrichtlijn, na commentaar van de patiëntenvereniging is hier nu wel aandacht voor. Opgenomen is het belang om patiënten te informatie te geven over de redenen en het belang van het aanvullende onderzoek. Dit geldt ook voor de verwijzingen.

Hoofdstuk 5 Systemische behandeling

De biologicals worden opgenomen als behandeling, opdat het straks ook nog vergoed wordt en patiënten de behandeling niet wordt ontzegd.

Scleritis heeft officieel niets met uveïtis te maken. Het is een ontsteking van de oogbol. Het is niet duidelijk waar scleritis bij hoort. Het heeft autoimmuun gerelateerde oorzaken. Er is een overlap met uveitis wat betreft oorzaken en therapie en daarom wordt scleritis vaak door de uveïtisoogarts behandeld.

Een verandering in de nieuwe richtlijn bij het onderzoek naar TBC. Voorheen werd er een longfoto plus mantoux gemaakt. De mantoux is niet meer goed beschikbaar. In de nieuwe richtlijn is standaard opgenomen de IGRA-test (Interferon Gamma Release Assay). Dit is een bloedtest waarmee een besmetting met tuberculose kan worden vastgesteld.

Standaard wordt bij uveïtis anterior de IGRA-test gedaan, omdat in de toekomst misschien voor biologicals zal worden gekozen.

Op indicatie wordt er een HIV-test gedaan.

De boreliatest zal niet meer bij de eerste screening worden gedaan. Mogelijk wel bij een tweede uveïtis aanval.

 

Hoofdstuk 7 Uveïtis bij kinderen is geheel vernieuwd. Het immuunsysteem bij kinderen is anders dan volwassen.

Ter afsluiting

In de nieuwe richtlijn moet er vaker onderzoeken gedaan worden, maar ook onderzoeken gelaten. Aan alle behandelingen zijn kosten verbonden en de kosten moeten beheerst worden. Er mogen steeds minder laboratoriumaanvragen worden gedaan. Door de richtlijn is het dan wel mogelijk om aanvullende testen te doen.

Niemand is gelijk. Een richtlijn wordt voor een grote groep mensen geschreven terwijl er individueel wordt behandeld. Het is een lijvig rapport geworden. De realiteit is dat een richtlijn als deze uitkomt al op punten achterhaald is.

Mw. Meenken sluit al met de conclusie dat er helaas veel te weinig tijd was voor alle uitleg en er waren en zijn nog heel veel vragen. Over de richtlijn en uveïtis is zoveel te vertellen, daar zijn eigenlijk meerdere bijeenkomsten nodig.

De tekst van de richtlijn is nog niet officieel goedgekeurd. Na autorisatie door de wetenschappelijke verenigingen zal de richtlijn gepubliceerd worden. Waarschijnlijk eind 2015/begin 2016. Deze richtlijn zal dan voor 5 jaar gelden.
http://www.oogheelkunde.org/richtlijn/uveitis/

Ervaring met Uveitis? Deel het met andere lotgenoten

U heeft Uveïtis en u bent (niet) onder behandeling bij een arts, gebruikt wel of geen medicijnen, extra vitamine etc. Of bent u misschien gezonder gaan leven kortom hoe gaat u om met Uveïtis

Wij proberen zoveel mogelijk ervaringen te verzamelen op ons forum. Altijd interessant om te lezen en misschien staan er wel tips voor u bij.